Wednesday, October 21, 2015

Bookist list


Got the idea from "The equalizer", I will start the project of 100 books this New Year. One more thing to add to the bucket list

1. Become the coffee shop's owner (Làm chủ quán café)

2. Ogilvy on Advertising

3. Thinking, fast and slow (Tư duy nhanh và chậm)

4. The Valorous years - A.J. Cronin (Những năm ảo mộng)

5. Pride and Prejudice (Kiêu hãnh và định kiến)

6. The Alchemist (Nhà Giả Kim) Paulo Coelho

7. Adultery (Ngoại tình) Paulo Coelho

8. Bức xúc không làm ta vô can - Đặng Hoàng Giang

9.

10.

11.

12.

13.

No comments:

Post a Comment